ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
29,795,942
33,162,504
36,501,372
34,181,152
34,644,577
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
29,795,942
33,162,504
36,501,372
34,181,152
34,644,577
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް