އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
22,336,859,533
24,297,562,872
30,152,855,691
30,010,133,146
31,562,502,965
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
363,824
331,410
152,990
154,875
156,786
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
422,918
732,895
378,500
382,285
386,108
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
10,903,743
10,966,818
10,547,092
10,688,273
10,835,684
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
48,221
5,909
4,449
4,494
4,539
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
857,600
2,562,670
1,725,293
274,030
277,851
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
154,669
57,872
38,000
38,230
38,462
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
506,160
106,224
22,525
32,295
22,525
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
266,296
321,717
265,221
265,873
266,532
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
491,273
426,370
240,166
151,859
205,685
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
1,153,729
257,061
80,914
81,223
81,535
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
16,288,072,576
16,177,951,793
18,338,745,389
20,932,926,671
22,119,209,079
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
56,098
18,300
15,662
16,373
17,119
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
425,009
92,659
25,000
25,000
25,000
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
5,460,010
3,733,063
5,793,597
6,253,682
6,908,495
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
7,460
6,091
7,609
7,761
7,917
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
982,903
6,933,872
1,472
1,486
1,501
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
1,426
84
-
-
-
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
5,573
3,607
3,787
3,825
3,863
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
33,798
12,589
52,000
52,040
52,081
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
222,021
182,864
160,760
162,340
163,937
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,180,215,607
2,782,750,964
2,000,337,925
2,214,632,056
2,294,510,647
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
497,111,279
811,987,580
4,630,895,000
1,547,041,850
1,547,193,106
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
8,651,149
3,463,476
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
16,920,344
17,544,459
17,700,193
17,872,906
18,047,346
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
1,738,186
1,055,170
2,307,920
2,330,999
2,354,309
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
4,543,699
5,420,352
339,786
343,184
346,615
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
80,882,491
71,707,154
74,236,842
75,902,355
77,631,227
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
2,331,265
5,228,202
725,906
725,966
726,025
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
247,947
369,853
361,859
362,067
362,275
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
11,240,767
9,320,597
800,540
805,045
809,595
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
158,532
8,196,788
181,011
182,821
184,649
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,251,573,733
3,346,525,954
4,009,065,001
4,119,749,393
4,306,648,171
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
84,815,199
60,447,994
37,066,253
37,346,150
37,764,873
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
2,990,594
10,374,903
17,310,040
32,680,869
48,062,073
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
3,383,860
2,754,575
2,905,843
2,912,133
2,918,436
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
77,413,449
480,420
362,966
369,665
376,499
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
173,078
6,084,967
53,490
53,996
54,510
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
83,825,125
77,835,264
60,081,608
61,833,216
63,719,481
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
39,760,847
38,908,149
39,441,740
40,057,675
40,685,835
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
9,884,680
3,369,161
3,014,999
3,015,149
3,015,300
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
18,227,296
23,746,719
11,547,459
18,260,392
22,131,656
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
44,988,999
28,681,660
28,764,392
30,083,017
31,467,446
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
8,430,916
3,871,086
1,570,972
1,571,682
1,572,399
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
2,559,220
9,949,826
1,912,844
1,953,625
1,996,007
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
2,995,676
2,082,484
1,963,718
1,965,857
1,968,016
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
97,240,356
79,015,060
39,855,051
56,795,580
33,801,711
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
35,434
35,662
36,019
36,379
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
215,713,054
246,276,862
273,405,224
287,002,747
301,307,805
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
24,697,892
72,245,167
28,927,121
40,026,511
51,128,960
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
99,950,595
118,032,318
85,919,356
88,026,102
90,132,922
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
135,945,011
212,865,160
416,170,021
367,038,172
434,937,042
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
7,659,501
6,994,928
7,334,523
7,633,332
7,946,951
ކައުންސިލްސް
10,153,879
25,236,318
-
-
-
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް