ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
491,273
426,370
240,166
151,859
205,685
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
491,273
426,370
240,166
151,859
205,685
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް