ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
1,153,729
257,061
80,914
81,223
81,535
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
1,153,729
257,061
80,914
81,223
81,535
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް