ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
16,288,072,576
16,177,951,793
18,338,745,389
20,932,926,671
22,119,209,079
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
16,288,072,576
16,177,951,793
18,338,745,389
20,932,926,671
22,119,209,079
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް