ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
56,098
18,300
15,662
16,373
17,119
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
56,098
18,300
15,662
16,373
17,119
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް