ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
5,460,010
3,733,063
5,793,597
6,253,682
6,908,495
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
5,460,010
3,733,063
5,793,597
6,253,682
6,908,495
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް