ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
7,460
6,091
7,609
7,761
7,917
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
7,460
6,091
7,609
7,761
7,917
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް