ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
982,903
6,933,872
1,472
1,486
1,501
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
982,903
6,933,872
1,472
1,486
1,501
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް