ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
1,426
84
-
-
-
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
1,426
84
-
-
-
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް