ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
5,573
3,607
3,787
3,825
3,863
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
5,573
3,607
3,787
3,825
3,863
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް