ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
363,824
331,410
152,990
154,875
156,786
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
220,983
267,417
117,500
118,675
119,862
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
142,816
53,910
35,490
36,200
36,924
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
25
10,083
-
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް