ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
33,798
12,589
52,000
52,040
52,081
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
33,798
12,589
52,000
52,040
52,081
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް