ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
222,021
182,864
160,760
162,340
163,937
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
222,021
182,864
160,760
162,340
163,937
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް