ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,180,215,607
2,782,750,964
2,000,337,925
2,214,632,056
2,294,510,647
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,180,215,607
2,782,750,964
2,000,337,925
2,214,632,056
2,294,510,647
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް