ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
16,920,344
17,544,459
17,700,193
17,872,906
18,047,346
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
16,920,344
17,544,459
17,700,193
17,872,906
18,047,346
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
-
-
-
-
-
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް