ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
1,738,186
1,055,170
2,307,920
2,330,999
2,354,309
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
1,738,186
1,055,170
2,307,920
2,330,999
2,354,309
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް