ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
422,918
732,895
378,500
382,285
386,108
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
422,918
732,895
378,500
382,285
386,108
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް