ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
247,947
369,853
361,859
362,067
362,275
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
237,267
368,924
360,920
361,119
361,318
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
10,680
929
939
948
957
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް