ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,251,573,733
3,346,525,954
4,009,065,001
4,119,749,393
4,306,648,171
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,251,573,733
3,346,525,954
4,009,065,001
4,119,749,393
4,306,648,171
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް