ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
84,815,199
60,447,994
37,066,253
37,346,150
37,764,873
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
27,645,828
27,669,138
23,201,695
23,268,928
23,437,041
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
5,867,921
4,734,065
5,482,898
5,498,276
5,549,376
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
1,881,525
1,000,948
1,000,000
1,000,000
1,000,000
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
1,004,552
3,643,369
493,976
495,415
496,869
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
-
651,692
500,000
500,000
500,000
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
31,006,156
12,001,056
-
-
-
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
-
-
-
-
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
243,381
441,383
371,272
379,326
387,505
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
86,771
328,224
328,445
328,168
327,894
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
535,515
972,645
471,568
501,640
531,854
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
772,247
806,489
852,613
879,477
907,210
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
2,194,172
102,462
101,731
101,743
101,756
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
124,590
56,410
60,788
60,812
60,835
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
209,550
127,432
105,310
105,882
106,474
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
745,467
672,356
670,670
725,447
780,451
ކަލާފާނު ސްކޫލް
705,544
1,301,795
1,175,652
1,186,089
1,196,530
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
208,163
193,478
165,104
165,249
165,397
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
446,124
206,642
261,240
311,661
362,103
ގާޒީ ސްކޫލް
891,212
151,631
191,065
198,876
206,824
ހުރަވީ ސްކޫލް
-
6,098
3,549
3,579
3,610
ރެހެންދި ސްކޫލް
1,217,435
650,602
542,649
543,986
545,383
ހިރިޔާ ސްކޫލް
429,694
393,182
390,115
396,828
403,622
އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް
-
-
-
-
-
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
53,477
5,533
5,796
6,070
6,360
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
271,647
64,533
22,160
22,826
23,521
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
88,956
-
-
-
-
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
83,661
5,552
2,776
2,804
2,832
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
29,356
112,322
1,366
1,416
1,470
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
416,230
302,838
10,633
10,640
10,646
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
43,642
4,640
4,648
4,656
4,665
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
18,456
43,305
33,871
34,210
34,551
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
317,693
-
-
-
-
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
2,009
5,425
3,459
3,501
3,544
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
73,210
20,560
16,650
16,797
16,945
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
-
-
-
-
-
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
60,713
-
-
-
-
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
25,138
-
-
-
-
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
6,095
7,604
6,446
6,508
6,571
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
5,766
720
1,460
1,494
1,528
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
75,284
36,683
7,222
7,292
7,365
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
134,698
27,012
15,888
16,017
16,148
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
-
-
-
-
-
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
353,681
6,006
5,868
5,907
5,949
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
202
9,285
9,443
9,503
9,562
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
23,530
38,685
21,666
21,864
22,064
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
18,889
25,355
1,681
1,694
1,707
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
-
300
600
605
610
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
23,678
1,615
520
524
528
ފުނަދޫ ސްކޫލް
28,705
-
-
-
-
މިލަންދޫ ސްކޫލް
26,381
22,736
11,468
11,582
11,696
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
3,298
9,730
9,253
9,258
9,264
މޭނާ ސްކޫލް
61,867
73,518
18,456
18,631
18,809
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
13,142
7,400
4,528
4,558
4,588
އަލިފުށީ ސްކޫލް
52,016
46,196
373
374
374
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
343,235
-
-
-
-
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
251,202
73,311
6,508
6,539
6,571
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
33,138
2,145
2,195
2,195
2,195
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
-
-
-
-
-
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
45,402
81,556
10,609
10,713
10,818
މާވަށު ސްކޫލް
367,221
74,276
9,001
9,089
9,177
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
273,169
19,088
15,781
15,938
16,096
ތިނަދޫ ސްކޫލް
95,672
20,922
-
-
-
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
424,850
118,269
7,613
7,639
7,667
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
211,076
504
200
200
200
ފޭދޫ ސްކޫލް
99,169
67,555
20,839
21,037
21,238
ހިތަދޫ ސްކޫލް
57,048
46,448
24,051
24,280
24,511
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
688,286
391,597
34,580
34,925
35,275
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
81,279
77,326
37,618
37,994
38,373
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
1,011,427
516,021
42,268
42,951
43,671
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
51,327
252,056
39,892
39,342
38,827
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
1,234,277
1,073,189
149,392
145,756
142,330
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
231,513
91,314
29,248
27,977
26,768
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
788,641
553,767
49,887
49,462
49,125
ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލުތައް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް