ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
2,990,594
10,374,903
17,310,040
32,680,869
48,062,073
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
1,786,781
9,251,155
16,191,251
31,561,524
46,931,800
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
1,041,784
1,039,973
1,036,867
1,036,871
1,047,241
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
159,218
79,731
77,838
78,349
78,866
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
2,811
4,044
4,084
4,125
4,166
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް