ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
77,413,449
480,420
362,966
369,665
376,499
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
76,873,710
86,819
60,554
61,765
63,000
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
119,658
85,397
59,967
61,166
62,389
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
65,461
42,400
42,824
43,680
44,554
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
45,155
29,503
29,798
30,394
31,002
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
80,236
18,007
30,000
30,600
31,212
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
37,807
34,340
34,683
35,377
36,085
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
4,503
2,085
2,106
2,148
2,191
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
9,717
3,224
4,500
4,590
4,682
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
10,049
12,664
9,500
9,690
9,884
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
30,392
28,009
28,000
28,000
28,000
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
1,762
1,024
1,034
1,055
1,076
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
109,126
110,871
50,000
51,000
52,020
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
4,888
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
1,303
-
-
-
-
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
7,364
8,716
-
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
12,318
15,500
10,000
10,200
10,404
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
-
1,861
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް