ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
83,825,125
77,835,264
60,081,608
61,833,216
63,719,481
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
13,427,625
27,234,531
10,228,541
10,340,652
10,455,010
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
12,487,210
10,189,973
10,233,622
10,273,365
10,313,506
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
4,693,629
3,368,350
3,393,570
3,447,511
3,502,697
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
878
1,029
1,000
1,020
1,040
ދަމަނަވެށި
367,529
727,072
348,629
352,115
355,638
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,039,907
1,912,877
1,372,794
1,388,821
1,405,821
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
4,157,637
1,911,864
1,770,841
1,811,713
1,855,314
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,126,946
676,807
818,293
869,081
924,326
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,654,158
1,742,540
1,149,501
1,193,849
1,241,678
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,765,911
-
4,153,335
4,568,670
5,025,536
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
4,334,867
4,556,000
4,419,349
4,558,670
4,706,354
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
3,389,242
2,456,433
1,616,812
1,663,614
1,713,341
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
1,776,038
2,005,269
1,730,394
1,863,488
2,008,117
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,386,852
1,595,270
1,402,035
1,542,239
1,696,463
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,185,556
2,942,334
1,834,433
1,918,911
2,010,776
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
671,237
592,644
628,374
659,671
693,732
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,672,407
432,667
429,913
440,561
451,779
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
633,012
760,671
718,023
731,979
746,466
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
3,542,024
2,863,533
2,867,523
2,933,027
3,001,929
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,203,948
719,361
751,965
777,567
804,583
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,889,157
2,131,826
2,147,602
2,189,987
2,234,265
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
6,314,682
2,686,074
1,937,609
1,999,329
2,064,943
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,357,117
2,789,377
2,652,749
2,731,762
2,822,226
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,002,550
600,986
449,229
483,182
520,402
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
6,745,006
2,937,776
3,025,472
3,092,432
3,163,539
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް