ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
39,760,847
38,908,149
39,441,740
40,057,675
40,685,835
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
39,368,211
38,597,671
39,125,577
39,735,719
40,357,978
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
-
1,962
1,982
2,002
2,022
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
330,409
262,486
267,691
272,999
278,410
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
62,227
46,030
46,490
46,955
47,425
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް