ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
18,227,296
23,746,719
11,547,459
18,260,392
22,131,656
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
18,208,032
23,728,737
11,532,479
18,245,262
22,116,375
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
11,261
11,521
10,261
10,364
10,467
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
8,003
6,461
4,719
4,766
4,814
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް