ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
8,430,916
3,871,086
1,570,972
1,571,682
1,572,399
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
8,430,916
3,871,086
1,570,972
1,571,682
1,572,399
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް