ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
48,221
5,909
4,449
4,494
4,539
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
48,221
5,909
4,449
4,494
4,539
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް