ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
99,950,595
118,032,318
85,919,356
88,026,102
90,132,922
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
87,568,421
105,029,444
73,916,504
76,023,221
78,130,012
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
12,382,174
13,002,874
12,002,852
12,002,881
12,002,910
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް