ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
135,945,011
212,865,160
416,170,021
367,038,172
434,937,042
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
126,620,859
202,469,842
405,566,898
356,840,939
424,619,907
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
138,002
1,087
1,098
1,109
1,120
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
360,042
205,660
205,717
205,774
205,832
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
8,826,108
10,188,571
10,396,308
9,990,350
10,110,183
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް