ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
154,669
57,872
38,000
38,230
38,462
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
154,669
57,872
38,000
38,230
38,462
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް