ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
506,160
106,224
22,525
32,295
22,525
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
506,160
106,224
22,525
32,295
22,525
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް