ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
266,296
321,717
265,221
265,873
266,532
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
266,296
321,717
265,221
265,873
266,532
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް