ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
196,488,542
334,454,977
472,656,575
401,881,426
452,251,661
އއ.އުކުޅަސް ކޮންފަރެންސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ އއ. އުކުޅަސް
-
7,806,900
-
-
-
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޕާކިސްތާން ކ. މާލެ
11,377,918
1,150,000
33,526,052
17,252,346
13,410,421
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ނެދަލަންޑްސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
4,271,762
11,531,889
17,297,833
17,297,833
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އއ. ރަސްދޫ
-
8,000,000
-
-
-
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ކ. މާލެ
62,462,362
873,223
-
-
-
މާލޭގެ ކުދި ގޯޅިތައް އަދި ވިލިމާލޭގައި ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޗައިނާ އެކިރަށްތަކުގައި
348,509
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
1,189,627
38,081,267
14,645,177
24,408,629
-
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - އއ.ތޮއްޑޫ
ހިނގަމުންދާ ޔުނޮޕްސް އއ. ތޮއްޑޫ
284,568
-
-
-
-
ށ.ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ށ. ފޯކައިދޫ
-
1,000,000
4,000,000
-
-
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
7,930,086
3,519,629
28,954,303
-
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ އެކިރަށްތަކުގައި
25,174,535
16,531,139
40,881,438
40,881,438
40,881,438
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
9,628,401
47,938,803
102,432,007
128,040,008
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
6,410,591
12,279,849
19,100,283
57,300,850
47,750,708
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
30,472,350
-
-
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
3,646,331
134,907,373
164,186,522
-
-
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
9,716,687
53,480,000
22,073,828
33,110,742
44,147,656
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
6,376,049
3,754,849
1,835,350
1,835,350
1,835,350
މާފިލާފުށި ކޮމްޕޮސްޓް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ޅ. މާފިލާފުށި
-
3,287,040
-
-
-
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
31,006,154
-
-
-
-
ދ.ވާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިން ސްކޫލް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ދ. ވާނީ
-
8,000,000
-
-
-
ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސާރކް އެކިރަށްތަކުގައި
92,775
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
621,349
1,242,699
2,485,398
3,728,097
ނ.ޅޮހި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ނ. ޅޮހި
-
1,283,097
3,592,671
256,619
-
ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ރ. ކިނޮޅަސް
-
1,253,727
3,510,435
250,745
-
ރާއްޖޭގެ އެކިރައްތަކުގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
8,000,000
-
-
-
ނ.ލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ސައުދީ އަރަބިއާ ނ. ލަންދޫ
-
1,050,860
3,218,757
224,717
-
ށ.ފުނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ސައުދީ އަރަބިއާ ށ. ފުނަދޫ
-
1,091,111
3,212,243
226,492
-
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
އަލަށްފަށާ ޖީ.ސީ.އެފް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
30,202,050
60,404,100
90,606,150
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
އަލަށްފަށާ ޖަޕާން އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
21,518,000
43,036,000
64,554,000
މ.ކޮޅުފުށި މަގުބައްތި ޖެހުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ މ. ކޮޅުފުށި
-
-
1,500,000
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑިޓޮކްޝިފިކޭޝަން ސެންޓަރ
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ ސ. ހުޅުދޫ
-
-
6,014,971
-
-
ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ބ. ދަރަވަންދޫ
-
4,481,680
2,987,786
-
-
އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ސައުދީ އަރަބިއާ އދ. ދަނގެތި
-
1,050,861
2,457,609
184,656
-
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ސައުދީ އަރަބިއާ ލ. ފޮނަދޫ
-
1,050,860
4,525,709
293,504
-
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
8,000,000
-
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން