ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
4,254,912,741
2,493,350,625
2,854,811,039
4,425,971,135
4,546,427,265
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
60,393,638
70,459,245
40,262,426
ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ހުޅުމާލެ
68,707,399
87,197,536
201,474,202
201,474,202
201,474,202
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް
ހިނގަމުންދާ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް އެކިރަށްތަކުގައި
-
26,947,402
109,923,518
128,855,734
125,426,084
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
67,146,174
-
-
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
69,000
-
-
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
57,409,128
47,449,357
-
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
ރިޓެންޝަން އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
456,553
-
-
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
ރިޓެންޝަން އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
16,065,537
1,601,117
501,436
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
6,115,605
-
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
206,835,450
-
-
-
-
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް އެކިރަށްތަކުގައި
-
135,414,344
-
-
-
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ރިޓެންޝަން ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް ކ. މާލެ
590,457,600
51,255,000
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
އަލަށްފަށާ އަބޫދާބީ ކ. މާލެ
-
-
305,400,000
610,800,000
1,145,250,000
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ސ. ހިތަދޫ
41,909,211
11,459,199
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
35,355,019
13,236,579
-
-
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ އައްޑޫ ސިޓީ
16,104,221
32,203,693
17,085,899
26,950,972
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އޭ.އައި.އައި.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
5,878,950
29,394,750
117,579,000
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
9,162,000
22,905,000
91,620,000
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
4,733,700
11,834,250
47,337,000
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އީ.އައި.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
40,261,128
7,045,697
-
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
203,741,769
-
-
-
-
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
4,067,961
-
-
-
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އެކި ފަރާތްތަކުން ހުޅުލެ
-
-
-
381,750,000
763,500,000
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ ހުޅުލެ
-
119,111,479
-
-
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ހުޅުލެ
345,814,353
42,812,363
158,231,699
517,403,288
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ހުޅުލެ
-
177,226,374
256,327,169
326,107,137
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް ހުޅުލެ
30,799,954
135,301,360
267,973,432
334,680,102
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
ހިނގަމުންދާ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް ހުޅުލެ
1,846,238,383
924,277,700
170,413,168
484,171,208
-
ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ހއ. ބާރަށް
4,991,272
-
-
-
-
ހއ.ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހިމް ސްކޫލް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ހއ. ކެލާ
1,275,000
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ޕީ.އޭ ކ. މާލެ
50,546,923
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ޕީ.އޭ ކ. މާލެ
660,806,229
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ޕީ.އޭ ކ. މާލެ
-
70,267,761
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
10,307,250
10,307,250
20,614,500
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
57,538,678
57,644,051
57,529,312
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް އައްޑޫ ސިޓީ
-
20,000,000
58,884,612
58,992,451
58,875,026
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
11,457,649
15,084,927
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
165,187,423
166,413,027
1,196,559
-
ފުވައްމުލައް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
15,555,776
503,280
-
-
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
35,885,743
-
-
-
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް އެކިރަށްތަކުގައި
-
20,000,000
84,722,748
84,877,906
84,708,956
ކ.ގުޅިފަޅު ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް ކ. ގުޅިފަޅު
-
20,000,000
100,573,019
100,757,204
100,556,647
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
53,445,000
76,350,000
190,875,000
އެކިރަށްތަކުގެ ބިން ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ އައި.އެން.ޖީ ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
324,502,770
649,005,540
811,256,925
1,460,262,465
ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
އަލަށްފަށާ ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,000,000
50,573,019
70,757,204
40,556,647
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން