ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
6,785,520,965
5,992,453,875
10,407,928,590
13,541,577,348
9,755,736,504
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
169,203,388
163,013,457
251,172,392
188,248,045
47,242,500
ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
1,014,092,108
385,144,089
770,314,454
925,476,872
577,035,069
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
166,356,315
146,823,495
594,157,845
860,344,623
332,839,353
ތިމާވެށި
211,613,006
519,684,861
910,701,223
1,285,167,196
944,398,288
ފެނާއި ނަރުދަމާ
994,044,802
907,862,164
1,216,721,291
1,994,504,159
960,812,088
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
3,545,361,866
2,221,192,916
2,657,516,520
4,559,218,632
2,927,865,380
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
53,981,355
78,940,724
255,625,418
67,977,664
6,212,500
ބޯހިޔާވަހިކަން
32,258,738
246,049,860
973,349,853
816,635,556
1,346,675,990
މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުން
180,733,566
78,005,298
71,208,070
56,068,123
1,970,000
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
380,549,682
1,156,957,794
1,573,539,145
2,060,590,682
2,518,983,183
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
37,326,139
88,779,217
133,622,379
147,345,796
91,702,153
އެހެނިހެން
-
-
1,000,000,000
580,000,000
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް