ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
6,825,711,204
5,994,493,988
10,454,755,213
13,632,610,691
9,938,164,100
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
2,374,048,525
2,344,729,821
6,332,443,888
7,454,103,079
4,475,877,308
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
108,596
-
-
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
3,985,326
-
-
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
6,195,434
13,127,071
16,976,190
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
-
-
22,460,000
57,365,000
16,815,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
8,722,804
13,052,470
87,370,107
56,747,500
5,825,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
2,707,779
-
-
-
-
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
-
-
1,000,000,000
580,000,000
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
105,114,549
6,833,317
6,605,250
1,139,750
-
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
-
-
4,975,000
9,137,500
387,500
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
-
10,600,000
58,000,000
154,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
4,882,151
47,186,723
26,046,725
28,165,000
3,550,000
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
46,124,985
79,288,482
144,603,847
29,603,010
1,200,000
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
9,113,438
20,858,020
52,388,690
52,500,000
23,100,000
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
8,850,416
7,672,209
2,993,307
9,400,000
1,400,000
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
79,608,355
122,464,416
366,671,187
549,844,913
85,801,432
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
32,209,988
18,001,732
140,625,000
107,875,000
113,250,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
-
-
31,850,000
140,575,000
111,000,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
5,000,000
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
5,887,628
2,670,523
14,382,500
44,290,000
9,377,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
11,710,507
103,245,904
354,145,230
684,534,425
503,510,194
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
50,261,059
-
-
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
221,213,377
256,271,784
112,822,954
65,160,101
4,390,989
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
-
-
3,300,000
700,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
76,112,883
164,888,823
363,947,224
138,597,198
65,916,875
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
-
1,600,000
9,200,000
1,200,000
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
-
153,721
1,609,729
200,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
959,638,786
1,337,274,908
2,555,203,543
3,957,084,903
2,139,334,912
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
143,895,236
18,155,528
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
83,688,114
862,001,335
687,704,822
1,221,249,906
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
13,574,095
16,499,087
49,705,626
39,090,000
5,162,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
55,401,991
26,944,325
41,257,504
48,873,957
2,386,750
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
521,431,990
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
2,297,152
6,056,127
30,498,330
83,007,500
5,841,250
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
-
396,537
27,804,610
15,307,500
1,177,500
ލޯނުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
4,254,912,741
2,493,350,625
2,854,811,039
4,425,971,135
4,546,427,265
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
2,291,560,089
1,485,926,812
1,054,419,670
2,245,585,937
964,974,202
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
660,806,229
-
-
-
-
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
6,266,272
-
-
-
-
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
50,546,923
70,267,761
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
690,359,525
825,555,600
1,562,773,155
1,882,641,591
3,158,934,332
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
26,947,402
109,923,518
128,855,734
125,426,084
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
4,067,961
5,000,000
50,573,019
70,757,204
40,556,647
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
551,305,742
79,653,050
77,121,677
98,130,669
256,536,000
ހިލޭ އެހީން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
196,488,542
334,454,977
472,656,575
401,881,426
452,251,661
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
1,000,000
5,500,000
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
-
3,287,040
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
-
8,000,000
-
-
-
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
31,006,154
2,536,824
7,103,106
507,364
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
11,377,918
1,150,000
33,526,052
17,252,346
13,410,421
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
-
4,481,680
2,987,786
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
-
8,000,000
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
64,000,498
59,654,501
33,434,736
44,191,860
21,025,930
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
92,775
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
16,092,736
65,234,849
23,909,178
34,946,092
45,983,006
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-
4,243,692
13,414,318
929,369
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
73,918,461
176,866,391
352,781,399
304,054,395
371,832,304
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
261,396
821,958,565
794,843,711
1,350,655,051
463,607,866
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
472,052,738
588,177,965
1,186,409,124
296,846,476
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
261,396
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
-
349,905,827
206,665,746
164,245,927
166,761,390
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް