ޓްރަސްޓް ފަންޑު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
261,396
821,958,565
794,843,711
1,350,655,051
463,607,866
ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ސަރަހައްދު ރިވެންޓްމަންޓް ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ތިނަދޫ
-
11,250,000
30,000,000
31,875,000
1,875,000
ށ.މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ށ. މިލަންދޫ
-
-
23,132,121
29,320,808
1,396,229
އދ.އޮމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް އދ. އޮމަދޫ
-
-
19,450,766
10,725,383
825,029
މ.ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ. ދިއްގަރު
-
6,100,323
4,580,732
4,812,702
435,737
ފ.ބިލެތްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ފ. ބިލެއްދޫ
-
8,141,257
-
-
-
ތ.ވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ. ވަންދޫ
-
3,444,546
2,592,727
18,796,819
574,091
ގދ.ރަތަފަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ރަތަފަންދޫ
-
3,995,948
5,759,306
14,718,409
665,991
ސ.މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ސ. މީދޫ
-
5,646,875
8,258,490
20,799,324
941,146
ހއ.އުލިގަމު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ހއ. އުލިގަމު
-
9,095,459
14,523,418
33,501,609
1,515,910
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
-
4,348,941
6,900,576
16,018,600
724,824
ކ.ދިއްފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ދިއްފުށި
-
3,606,159
-
-
-
މ.ކޮޅުފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ. ކޮޅުފުށި
-
6,229,194
7,689,133
33,718,332
1,038,199
މ.މުލައް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ. މުލައް
-
5,546,556
5,895,407
28,657,204
924,426
ތ.ބުރުނި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ. ބުރުނި
-
4,791,560
5,213,689
27,056,164
798,593
ގއ.ގެމަނަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ގއ. ގެމަނަފުށި
-
5,561,907
5,915,877
28,736,522
926,985
ސ.ހިތަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
-
2,692,049
2,589,399
14,408,922
448,675
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
9,957,998
12,214,887
5,792,906
ޅ.ކުރެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ޅ. ކުރެންދޫ
-
2,999,910
3,449,837
12,049,669
499,985
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ. ރަސްދޫ
-
287,939
179,962
11,997
-
ސ.ހިތަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
-
268,336
138,002
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. ހުޅުދޫ
-
299,666
154,114
-
-
ސ.މަރަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. މަރަދޫ
-
268,336
138,002
-
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
268,336
138,002
-
-
ސ.މީދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. މީދޫ
-
299,666
154,114
-
-
ރ.ވަންދޫ ހާބަރުގެ އެއްގަމުތޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ރ. ވަންދޫ
-
-
2,499,883
500,000
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން އަދި ތޮށިލުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ކޮމަންޑޫ
-
2,478,611
-
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ކ. ތުލުސްދޫ
-
6,750,000
6,000,000
28,125,000
1,125,000
ތ.ގުރައިދޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ތ. ގުރައިދޫ
-
12,766,445
1,069,128
-
-
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,876,718
-
-
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
75,000,000
500,000
-
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އައްޑޫ ސިޓީ
-
43,558,787
2,821,480
1,000,000
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
7,693,539
20,568,608
30,610,320
13,969,030
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
10,756,135
2,967,178
4,660,613
5,200,766
ތިލަފުށި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ތިލަފުށި
-
61,176,393
3,858,210
1,000,000
-
ޒޯން 1 ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
174,954
-
-
-
ނ.މާފަރު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. މާފަރު
-
494,221
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
1,100,500
-
-
ފ.މަގޫދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ. މަގޫދޫ
-
70,661
-
-
-
ދ.ރިނބުދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ދ. ރިނބުދޫ
-
58,157
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ހޯރަފުށި
-
21,300
-
-
-
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ކެލާ
-
-
1,315,000
-
-
ވ.ފުލިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ވ. ފުލިދޫ
-
503,577
-
-
-
ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ތިލަފުށި
-
5,992,038
525,361
-
-
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ސ. ފޭދޫ
-
12,579,675
2,059,945
2,266,337
-
އއ.ރަސްދޫގައި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ފެނުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ. ރަސްދޫ
-
14,000,000
5,861,342
736,134
-
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,571,920
78,991
-
-
ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
3,780,740
103,936
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
100,000,000
42,419,547
14,139,849
-
ބ.ކަމަދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ކަމަދޫ
-
398,189
-
-
-
ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,675,738
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
10,365,855
1,969,789
500,000
-
ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ހޮޅުދޫ
-
2,683,090
1,888,900
394,142
-
ގދ.ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ތިނަދޫ
-
6,000,000
32,000,000
2,000,000
-
ހދ.ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނައިވާދޫ
-
2,309,746
3,389,407
8,314,195
384,958
އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
-
4,500,000
14,569,284
1,082,594
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓޫޑިއޯ އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ޒަކާތު ފަންޑް ކ. މާލެ
261,396
-
-
-
-
ށ.ފުނަދޫ އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ށ. ފުނަދޫ
-
-
11,200,000
400,000
-
އދ.ފެންފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ. ފެންފުށި
-
182,591
2,000,000
8,577,639
11,924,356
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
10,000,000
6,840,767
843,318
-
އއ.އުކުޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ. އުކުޅަސް
-
2,122,979
-
-
-
ކ.ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ކާށިދޫ
-
20,000,000
11,807,452
5,835,897
730,125
ރ.މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. މާކުރަތު
-
10,544,250
4,885,115
1,344,430
-
ލ.މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ލ. މާވަށް
-
17,047,201
8,124,348
474,597
-
ހއ.އުތީމުނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. އުތީމު
-
16,417,646
1,333,921
309,808
-
ރ.ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ރަސްމާދޫ
-
14,837,937
927,752
215,930
-
ފ.ފީއަލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ. ފީއަލި
-
9,597,037
2,331,572
750,029
-
ހއ.ބާރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ބާރަށް
-
14,032,231
2,064,174
10,313,862
396,478
ފ.ބިލެތްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ. ބިލެއްދޫ
-
6,033,923
5,119,652
19,442,976
776,402
ގދ.މަޑަވެލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. މަޑަވެލި
-
3,404,029
4,895,486
21,148,124
745,942
އއ.މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ. މަތިވެރި
-
8,999,953
7,517,471
9,397,638
669,436
ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ. ގެމަނަފުށި
-
6,530,112
4,401,987
16,133,877
685,304
ރ.އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. އިންނަމާދޫ
-
2,809,358
10,701,110
9,200,069
306,963
ގއ.މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ. މާމެންދޫ
-
4,524,739
4,532,370
18,487,798
694,790
ހއ.މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. މުރައިދޫ
-
20,000,000
697,371
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
45,000,000
15,633,518
-
-
ހއ.މާރަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ. މާރަންދޫ
-
215,197
2,790,528
13,286,264
12,286,264
ހދ.ކުރިނބީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ކުރިނބީ
-
2,963,601
4,415,069
7,322,349
3,062,388
ށ.މާއުނގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. މާއުނގޫދޫ
-
202,155
7,736,033
15,397,903
624,002
ށ.މަރޮށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. މަރޮށި
-
3,744,014
10,371,050
12,868,538
5,478,608
ނ.ޅޮހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ޅޮހި
-
-
7,732,128
15,593,086
623,723
ނ.ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ނ. ފޮއްދޫ
-
260,845
1,788,888
5,718,458
5,218,458
ނ.ކުޑަފަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ކުޑަފަރި
-
382,459
20,144,386
14,762,924
956,148
ނ.މާޅެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. މާޅެންދޫ
-
429,754
10,892,605
28,578,608
1,074,384
ރ.އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. އަނގޮޅިތީމު
-
2,936,555
4,415,069
7,349,395
3,062,388
ރ.ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ވާދޫ
-
3,854,817
5,245,930
6,204,003
2,987,483
ރ.ރަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ރަސްގެތީމު
-
5,143,748
7,572,913
6,368,450
3,796,576
ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. އިނގުރައިދޫ
-
5,099,329
9,898,434
16,147,874
849,888
ބ.މާޅޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ބ. މާޅޮސް
-
208,676
12,000,000
12,859,434
637,421
ބ.ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ހިތާދޫ
-
5,333,102
7,888,504
6,602,889
3,936,337
އދ.ދިއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ. ދިއްދޫ
-
195,634
1,703,556
5,752,790
5,252,790
އދ.ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ. ކުނބުރުދޫ
-
234,760
2,928,284
8,959,395
8,459,395
ވ.ކެޔޮދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ވ. ކެޔޮދޫ
-
293,450
2,372,746
11,814,567
10,814,567
ތ.ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ގާދިއްފުށި
-
3,172,495
4,844,990
12,103,733
528,749
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
-
7,631,194
11,354,589
10,302,112
5,914,175
ގއ.ނިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގއ. ނިލަންދޫ
-
273,887
2,405,822
11,986,228
10,986,228
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހދ. ހިރިމަރަދޫ
-
273,887
2,420,185
7,400,724
6,900,724
ށ.ކޮމަންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ކޮމަންޑޫ
-
7,069,171
7,237,313
3,992,363
3,647,953
ކ.ގުޅީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ގުޅި
-
4,046,622
7,442,117
12,814,302
674,437
އއ.ހިމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އއ. ހިމަންދޫ
-
247,803
2,993,323
8,785,447
8,176,717
މ.ނާލާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ. ނާލާފުށި
-
267,366
2,929,958
9,704,501
9,704,501
ގދ.ނަޑެއްލާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ. ނަޑެއްލާ
-
273,887
2,931,830
13,432,747
12,432,747
ފުވައްމުލައް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
11,537,495
-
-
-
އދ.އޮމަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ. އޮމަދޫ
-
11,584,406
3,149,788
1,241,556
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
15,000,000
2,332,744
1,504,283
-
ށ.ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ފީވައް
-
2,546,087
2,832,351
15,821,034
544,990
ހއ.މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ. މުރައިދޫ
-
208,676
1,467,901
3,925,940
3,725,940
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނޮޅިވަރަމް
-
4,606,803
4,779,737
4,825,986
2,781,026
ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ހޮޅުދޫ
-
-
3,604,413
11,007,880
400,315
ރ.އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ. އިންނަމާދޫ
-
208,676
2,216,743
9,814,451
300,466
އއ.މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އއ. މަތިވެރި
-
195,634
1,566,342
5,375,452
4,875,452
އދ.އޮމަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ. އޮމަދޫ
-
202,155
2,217,005
9,887,874
9,387,874
ތ.ދިޔަމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ. ދިޔަމިގިލި
-
208,676
1,926,113
4,436,023
4,436,023
ކ.ހިންމަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ކ. ހިންމަފުށި
-
234,760
2,201,886
11,586,801
10,586,801
ށ.ފީވައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ށ. ފީވައް
-
202,155
1,963,553
8,871,245
270,040
ނ.ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ނ. ހެނބަދޫ
-
221,718
1,557,095
4,117,423
3,917,423
ކ.ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ގުރައިދޫ
-
-
4,500,000
1,000,000
-
ތ.ތިމަރަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ތިމަރަފުށި
-
3,609,511
-
-
-
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އދ. ދަނގެތި
-
940,292
660,782
-
-
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ. ނިލަންދޫ
-
11,303,487
10,812,927
16,902,123
1,027,359
ހއ.ބާރަށް ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ. ބާރަށް
-
34,900
1,165,100
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނެއްލައިދޫ
-
34,900
1,165,100
-
-
ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ފޮއްދޫ
-
-
500,000
20,000,000
16,400,000
ވ.ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ވ. ފުލިދޫ
-
-
500,000
18,805,000
195,000
ތ.ތިމަރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ތިމަރަފުށި
-
-
3,166,000
9,118,000
1,476,000
ހއ.ތަކަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ. ތަކަންދޫ
-
273,887
3,124,921
13,963,748
12,963,748
ރ.ވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ވާދޫ
-
-
500,000
20,418,914
16,029,597
ބ.ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ކެންދޫ
-
-
7,391,000
369,000
-
ޅ.ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ޅ. ކުރެންދޫ
-
5,000,000
6,291,508
779,151
-
ވ.ރަކީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ވ. ރަކީދޫ
-
260,845
1,514,608
3,839,188
3,639,188
ވ.ފެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ވ. ފެލިދޫ
-
-
500,000
19,102,000
198,000
ތ.ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ވިލުފުށި
-
-
4,457,000
9,116,500
386,500
ށ.ނަރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ނަރުދޫ
-
6,522,417
5,939,236
9,440,505
638,517
ހުވަދު އަތޮޅު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ވާދޫ
-
-
18,046,000
20,000,000
62,184,000
ށ.ފުނަދޫ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ފުނަދޫ
-
-
1,320,000
280,000
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ފިއްލަދޫ
-
-
500,000
8,410,000
90,000
ށ.މާއުނގޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ށ. މާއުނގޫދޫ
-
-
500,000
15,000,000
8,000,000
ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ރަސްމާދޫ
-
-
500,000
5,440,000
60,000
ގދ.ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި އަދި ކުރީގެ ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ތިނަދޫ
-
-
15,988,750
21,586,500
399,750
ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ފިނޭ
-
3,200,355
5,967,494
10,134,457
533,392
ސ.ހުޅުދޫ ކުޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ސ. ހުޅުދޫ
-
-
3,737,500
7,693,750
318,750
ލ.ގަމުގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ލ. ގަން
-
-
2,989,884
1,000,000
-
ހދ.ނައިވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނައިވާދޫ
-
-
500,000
20,000,000
16,400,000
ތ.ދިޔަމިގިލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ދިޔަމިގިލި
-
-
2,912,500
5,862,500
975,000
މާލޭގައި އެމްބިއެންޓް އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ކ. މާލެ
-
-
4,439,000
1,000,000
-
ގދ.ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން - ފޭސް 2
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ތިނަދޫ
-
-
3,850,000
4,150,000
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ކޮމަންޑޫ
-
-
9,212,500
11,212,500
575,000
ނ.ހެނބަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ހެނބަދޫ
-
-
2,214,000
2,497,000
369,000
ނ.ކުޑަފަރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ކުޑަފަރި
-
-
1,167,500
2,432,500
-
ބ.ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ތުޅާދޫ
-
-
7,594,000
4,797,000
369,000
އއ.މަތިވެރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އއ. މަތިވެރި
-
-
2,387,500
6,118,750
243,750
ތ.ގާދިއްފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ގާދިއްފުށި
-
-
2,452,000
6,404,000
984,000
ގއ.ދެއްވަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ގއ. ދެއްވަދޫ
-
-
500,000
6,925,000
75,000
ސ.ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
-
-
2,928,000
18,416,800
5,699,200
ށ.ޅައިމަގު އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ޅައިމަގު
-
-
1,320,000
280,000
-
ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
1,233,600
300,000
500,000
ސ.ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
-
5,102,884
3,450,437
1,000,000
-
އދ.މަހިބަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އދ. މަހިބަދޫ
-
-
1,350,000
6,750,000
900,000
އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
50,000,000
72,470,916
84,588,844
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން