ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
22,222,967,435
24,070,242,825
29,921,571,629
29,675,249,285
31,154,613,430
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
21,389,394,874
21,944,389,049
24,692,988,743
27,516,016,627
29,004,926,598
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
833,572,561
2,125,853,776
5,228,582,886
2,159,232,658
2,149,686,832
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
26,522,842,831
29,062,578,798
35,966,371,019
39,710,519,749
36,472,412,880
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
28,165,331,601
30,459,828,300
37,871,314,865
42,749,485,445
42,657,215,356
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,642,488,770)
(1,397,249,502)
(1,904,943,846)
(3,038,965,696)
(6,184,802,476)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(4,299,875,396)
(4,992,335,973)
(6,044,799,390)
(10,035,270,464)
(5,317,799,450)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
22,222,967,435
24,070,242,825
29,921,571,629
29,675,249,285
31,154,613,430
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
26,522,842,831
29,062,578,798
35,966,371,019
39,710,519,749
36,472,412,880
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(2,859,618,469)
(3,345,521,589)
(4,201,057,668)
(7,902,593,139)
(3,148,580,811)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(4,299,875,396)
(4,992,335,973)
(6,044,799,390)
(10,035,270,464)
(5,317,799,450)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(1,440,256,927)
(1,646,814,384)
(1,843,741,722)
(2,132,677,325)
(2,169,218,639)
ފައިނޭންސިންގ
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
4,299,875,396
4,992,335,973
6,044,799,390
10,035,270,464
(3,836,494,468)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
5,712,769,696
1,893,628,525
6,531,352,957
7,270,061,581
(10,255,167,502)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
(1,412,894,300)
3,098,707,448
(486,553,567)
2,765,208,883
6,418,673,034
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް