ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
28,165,331,601
30,459,828,300
37,871,314,865
42,749,485,445
42,657,215,356
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
23,332,167,304
26,461,722,364
33,401,652,004
36,213,797,931
36,818,451,452
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
210,907,382
1,029,234,737
933,678,887
1,491,504,227
606,470,342
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
21,601,106
37,911,592
39,310,746
13,509,899
13,410,899
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
326,265,115
425,774,082
578,099,119
550,576,737
604,917,253
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
4,274,390,694
2,505,185,525
2,885,172,457
4,443,882,853
4,577,146,959
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
33,401,652
36,213,798
36,818,451
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް