ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,642,488,770)
(1,397,249,502)
(1,904,943,846)
(3,038,965,696)
(6,184,802,476)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(525,974,349)
(380,071,818)
(750,147,994)
(1,217,871,572)
(485,509,081)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(1,106,247,627)
(995,557,000)
(1,133,523,000)
(1,799,821,272)
(5,678,020,543)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(10,266,794)
(21,620,684)
(21,272,852)
(21,272,852)
(21,272,852)
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް