ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
21,389,394,874
21,944,389,049
24,692,988,743
27,516,016,627
29,004,926,598
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
21,333,795,755
21,161,337,260
23,802,034,044
26,641,435,776
28,107,034,289
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
169,491,217
1,010,371,836
1,122,238,761
1,209,464,712
1,305,781,844
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(113,892,098)
(227,320,047)
(231,284,062)
(334,883,861)
(407,889,535)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް