އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(4,299,875,396)
(4,992,335,973)
(6,044,799,390)
(10,035,270,464)
(5,317,799,450)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
22,222,967,435
24,070,242,825
29,921,571,629
29,675,249,285
31,154,613,430
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
26,522,842,831
29,062,578,798
35,966,371,019
39,710,519,749
36,472,412,880
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް