ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
833,572,561
2,125,853,776
5,228,582,886
2,159,232,658
2,149,686,832
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
465,426,069
1,647,990,337
4,719,030,000
1,627,345,000
1,558,180,000
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
368,146,492
477,863,439
509,552,886
531,887,658
591,506,832
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް