ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
5,712,769,696
1,893,628,525
6,531,352,957
7,270,061,581
(10,255,167,502)
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
3,563,046,270
2,818,917,764
3,038,875,957
4,443,882,853
(4,577,146,959)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޞުކޫކް / ބޮންޑް
3,255,971,053
70,267,761
4,626,000,000
4,626,000,000
-
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(1,106,247,627)
(995,557,000)
(1,133,523,000)
(1,799,821,272)
(5,678,020,543)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް