ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
(1,412,894,300)
3,098,707,448
(486,553,567)
2,765,208,883
6,418,673,034
ޓްރެޜަރީ ބިލް، ބޮންޑް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހޯދުމަށް / (ފިސްކަލް ރިޒާވްއަށް ޖަމާކުރާ)
324,715,570
4,719,120,158
930,713,207
4,694,162,252
7,613,165,658
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
113,892,098
227,320,047
231,284,062
334,883,861
407,889,535
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(525,974,349)
(380,071,818)
(750,147,994)
(1,217,871,572)
(485,509,081)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
(1,315,260,825)
(1,446,040,255)
(877,129,990)
(1,024,692,806)
(1,095,600,226)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(10,266,794)
(21,620,684)
(21,272,852)
(21,272,852)
(21,272,852)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް