ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
22,222,967,435
24,070,242,825
29,921,571,629
29,675,249,285
31,154,613,430
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(113,892,098)
(227,320,047)
(231,284,062)
(334,883,861)
(407,889,535)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
22,336,859,533
24,297,562,872
30,152,855,691
30,010,133,146
31,562,502,965
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
15,833,907,292
16,164,927,801
17,852,253,861
20,612,572,681
21,903,853,213
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,639,254,924
6,040,191,895
7,058,300,730
7,225,771,927
7,497,016,060
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
43,889,794
24,051,562
27,408,214
26,245,880
25,636,860
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
819,807,523
2,068,391,614
5,214,892,886
2,145,542,658
2,135,996,832
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން