ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
22,336,859,533
24,297,562,872
30,152,855,691
30,010,133,146
31,562,502,965
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
15,833,907,292
16,164,927,801
17,852,253,861
20,612,572,681
21,903,853,213
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
3,148,846,116
3,222,836,141
3,580,630,404
3,688,037,688
3,872,392,131
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
39,667,304
39,865,641
40,064,969
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,314,440,617
3,464,350,304
4,027,763,015
3,532,425,957
3,526,735,004
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
7,689,411,830
7,668,650,209
7,954,499,849
10,869,491,804
11,810,381,462
ރޯޔަލްޓީ
76,455,187
92,748,679
144,169,945
145,036,051
152,130,280
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
1,604,753,542
1,716,342,468
2,105,523,344
2,337,715,540
2,502,149,367
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,639,254,924
6,040,191,895
7,058,300,730
7,225,771,927
7,497,016,060
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,487,087,821
1,410,657,347
2,175,888,218
2,350,327,810
2,443,360,355
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
413,678,602
450,337,548
440,998,859
459,681,673
475,845,358
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
52,872,602
51,270,440
50,430,847
50,946,588
51,467,796
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
2,040,477,950
1,726,790,762
2,195,459,704
1,972,743,860
1,972,734,486
ޖޫރިމަނާ
277,758,535
249,726,414
169,748,146
162,388,236
155,783,674
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
1,048,435,859
1,716,952,173
1,670,885,017
1,767,542,072
1,858,922,250
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
315,748,270
409,519,648
354,889,939
462,141,688
538,902,141
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
3,195,285
24,937,563
-
-
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
43,889,794
24,051,562
27,408,214
26,245,880
25,636,860
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
43,889,794
24,051,562
27,408,214
26,245,880
25,636,860
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
819,807,523
2,068,391,614
5,214,892,886
2,145,542,658
2,135,996,832
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
520,343,377
1,290,042,044
4,787,567,394
1,695,358,236
1,626,193,236
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
-
-
-
-
-
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
299,464,146
776,621,615
403,501,992
402,537,422
438,333,096
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ
-
1,727,955
23,823,500
47,647,000
71,470,500
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް