ޖުމްލަ އާމްދަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
15,833,907,292
16,164,927,801
17,852,253,861
20,612,572,681
21,903,853,213
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
3,148,846,116
3,222,836,141
3,580,630,404
3,688,037,688
3,872,392,131
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
3,127,703,664
3,221,534,774
3,579,467,599
3,686,851,627
3,871,194,210
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
21,142,452
1,301,367
1,162,805
1,186,061
1,197,921
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
39,667,304
39,865,641
40,064,969
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
39,667,304
39,865,641
40,064,969
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,314,440,617
3,464,350,304
4,027,763,015
3,532,425,957
3,526,735,004
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
3,561
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
39,509,702
22,696,103
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
2,077,528,989
2,166,310,990
2,019,314,094
1,815,101,958
1,784,415,873
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
383,500
383,200
383,500
383,500
383,000
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
564,102,077
615,868,222
923,741,823
628,186,512
650,944,797
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
632,912,788
659,091,789
735,844,929
740,275,318
742,512,665
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
-
-
348,478,669
348,478,669
348,478,669
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
7,689,411,830
7,668,650,209
7,954,499,849
10,869,491,804
11,810,381,462
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
4,783,338,321
4,847,476,975
5,053,539,794
6,491,404,226
7,042,215,999
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
2,906,073,509
2,821,173,234
2,900,960,055
4,378,087,578
4,768,165,463
ރޯޔަލްޓީ
76,455,187
92,748,679
144,169,945
145,036,051
152,130,280
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
76,324,061
92,748,679
83,917,852
84,482,697
91,274,159
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
131,126
-
-
-
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
60,252,093
60,553,354
60,856,121
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
1,604,753,542
1,716,342,468
2,105,523,344
2,337,715,540
2,502,149,367
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
47,580,626
39,540,335
258,139,530
259,403,612
260,674,014
ގްރީން ޓެކްސް
810,525,818
861,290,363
970,253,824
1,053,619,122
1,145,875,126
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
644,818,039
715,362,960
877,129,990
1,024,692,806
1,095,600,227
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
101,829,059
100,148,810
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް