ޖުމްލަ އާމްދަނީ ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,639,254,924
6,040,191,895
7,058,300,730
7,225,771,927
7,497,016,060
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,487,087,821
1,410,657,347
2,175,888,218
2,350,327,810
2,443,360,355
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
16,185,332
16,063,923
15,819,626
15,977,824
16,297,381
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
2,360,974
1,961,239
1,900,539
1,831,462
1,794,505
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
26,547,277
20,212,808
26,573,907
26,542,691
26,292,716
ސެޓްފިކެޓް ފީ
14,247,346
11,306,784
12,077,678
12,362,889
12,655,362
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
-
-
-
-
-
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
2,832,605
2,046,748
2,065,631
2,171,053
2,282,460
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
4,717,266
4,522,000
4,918,588
5,016,959
5,067,128
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
7,908,280
8,899,820
4,802,348
4,898,394
4,947,377
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
3,961
9,388
435
443
447
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
651
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
628,471
2,248,410
100,000
100,000
100,000
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
64,515
42,540
50,520
50,260
50,130
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
102,543
52,500
80,000
80,000
80,000
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
3,265,545
2,795,220
2,927,946
3,074,343
3,228,060
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
143,123
107,433
112,805
118,445
124,368
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
822,560
835,267
877,030
920,882
966,926
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
909,369
412,387
433,006
454,656
477,389
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
1,651,482
1,165,771
1,224,059
1,285,262
1,349,525
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
94,318
209,083
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
125,590
106,183
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
2,891
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
2,500
7,733
8,120
8,526
8,952
މާރުކޭޓް ފީ
3,600
165,500
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
8,900
3,650
-
-
-
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
183
9
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
94,200
63,000
-
-
-
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
1,481,860
1,408,169
1,800,000
1,890,000
1,984,500
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
32,100
93,728
42,336
46,570
51,227
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
2,251,250
2,104,561
2,146,653
2,189,586
2,233,377
ކޯޓު ފީ
440,665
525,214
448,862
459,039
467,148
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
402,117
364,720
371,362
374,987
379,721
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
42,775
44,600
45,492
46,402
47,330
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,000,194
2,273,522
2,223,697
2,243,063
2,262,624
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
750,136
105,991
108,640
111,356
114,140
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
35,420
9,166
7,581
7,581
7,581
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
8,897,770
6,061,833
7,902,413
7,923,932
7,981,675
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
463,490
762,340
468,700
470,000
470,000
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
1,250
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
3,250
1,667
2,500
2,525
2,550
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
300,000
2,074,500
1,455,000
-
-
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
1,835
-
-
-
-
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
621,912
567,583
509,699
443,969
386,794
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
14,877,244
12,271,851
12,790,008
13,296,085
13,840,321
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
17,388,385
11,560,569
12,752,126
13,072,889
13,413,087
އެމްބިއުލާންސް ފީ
14,341,090
14,497,323
14,822,839
15,036,835
15,259,230
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
8,185,632
6,211,416
6,259,725
6,434,160
6,617,300
އެކްސް-ރޭ ފީ
2,911,024
1,942,181
2,099,218
2,163,162
2,237,512
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
758,405
488,088
551,258
573,823
597,980
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
768,787
440,386
524,811
548,443
573,866
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
1,224,121
757,873
692,830
715,175
738,817
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
17,609,814
14,548,028
14,134,389
14,569,533
15,030,223
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
59,470
63,406
39,966
43,922
48,271
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
7,396,890
5,448,834
5,805,187
5,990,274
6,187,909
ސްކޭން ފީ
138,260
127,487
133,812
136,429
139,200
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
58,743
45,367
50,916
52,062
53,263
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
4,457
6,280
8,976
9,361
9,774
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ރިފްރެކްޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
-
-
-
-
-
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
9,096,153
7,065,780
7,281,192
7,432,744
7,587,918
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,773,446
1,530,581
1,200,000
1,200,000
1,200,000
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
4,629,681
4,061,018
4,288,894
4,304,933
4,320,949
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
331,429,870
339,675,286
559,616,403
573,503,737
586,157,955
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
3,972,628
4,500,000
4,500,000
4,635,000
4,774,050
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
1,029,270
500,000
500,000
500,000
500,000
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
10,015,520
9,407,586
9,095,110
9,104,602
9,109,349
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
40,820
51,787
5,630
5,743
5,858
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
541,402
907,431
922,337
937,784
953,540
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
-
-
-
-
-
ތަފާސް ހިސާބު ނަގައިދިނުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
1,460
-
-
-
-
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
7,000
6,400
6,400
6,400
6,800
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
800
800
1,400
1,400
1,400
ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްސް
-
-
-
-
-
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
1,800,550
1,837,342
2,114,502
2,367,162
2,495,387
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
2,028,400
1,765,223
1,838,400
1,838,400
1,838,400
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
5,796,039
5,660,519
6,384,148
6,511,830
6,576,948
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
-
-
-
-
-
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
76,700,000
76,700,000
-
-
-
އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
105,197,100
33,821,384
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
659,329,865
705,880,255
877,129,990
1,024,692,806
1,095,600,226
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
7,680,000
22,143,245
11,071,624
11,182,339
11,294,162
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
19,947,000
3,064,000
-
-
-
ޓްރޯމާ ސަރވިސް
6,000
-
-
-
-
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
650
13,440
13,709
13,983
14,263
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
1,877,240
3,902,845
3,980,902
4,060,520
4,141,731
އެޑްމިޝަން ފީ
36,598
25,527
26,037
26,558
27,089
ލައިޓް ޑިއުސް
3,742,163
2,902,192
3,047,302
3,199,667
3,359,650
ގޮނޑުދޮށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކާ ފީ
-
-
-
-
-
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ފީ
-
-
-
-
-
އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ދައްކާ ފައިސާ-އެހެނިހެން
25,942,696
-
-
-
-
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
-
-
500,000,000
510,000,000
515,100,000
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
2,758,733
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
26,534,909
27,190,627
20,693,004
21,056,950
21,436,534
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
413,678,602
450,337,548
440,998,859
459,681,673
475,845,358
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
4,020,695
2,900,377
1,078,093
1,089,343
1,100,593
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
396,000
359,500
294,407
310,244
332,105
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
555,500
612,250
590,000
580,000
590,000
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
26,600
34,672
26,751
26,904
27,058
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
18,452
-
-
-
-
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
170,000
140,000
115,000
120,000
118,750
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
9,100
2,600
2,600
2,600
2,600
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
2,700
3,867
2,000
2,000
2,000
ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
-
-
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
6,124,256
5,256,143
5,506,088
5,781,392
6,070,462
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
92,387,291
105,524,248
101,458,700
105,424,092
106,739,072
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
33,000
35,000
35,000
35,000
35,000
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
202,371,204
230,099,468
254,466,199
267,189,509
280,548,984
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
2,257,875
2,367,847
2,481,364
2,600,557
2,725,710
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ
89,670
39,000
40,950
42,998
45,147
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
496,200
446,200
440,343
473,694
468,546
ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
593,682
502,751
512,806
523,062
533,523
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމުގެ ފީ
99,800
54,394
-
-
-
މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް
104,550
61,755
-
-
-
ރ.ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް މާލޭގައި ހެއްދުން
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން އަތޮޅުތަކަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެފީ
3,795,786
4,754,093
1,479,086
1,553,040
1,630,692
ބަނދަރު ކުލި
4,566,916
4,446,978
4,669,327
4,902,793
5,147,933
ސީމަނުންގެ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
36,000
26,000
27,300
28,665
30,098
ސީމަނުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ޕޯސްޓޭޖް ކޮންޓްރޯލް ހުއްދަ
36,090
20,460
21,483
22,557
23,685
ކޮޕީރައިޓް ރަގިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
54,000
40,000
32,000
32,000
32,000
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ފީ
2,399,000
2,100,000
2,780,568
2,836,179
2,864,540
ރަސްމީ ނޫން ބަނދަރުތަކުން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ފީ
74,386,628
75,130,494
50,588,265
51,600,030
52,116,030
ބިމުން ފެންނަގާ ބޭރުކުރުންގެ ހުއްދަ
7,443,500
7,517,935
7,593,114
7,669,045
7,745,736
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
1,233,010
1,115,450
1,286,792
1,299,385
1,311,979
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަދޭ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
17,500
32,500
32,500
32,500
32,500
އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
9,953,597
6,713,566
5,438,123
5,504,084
5,570,615
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
52,872,602
51,270,440
50,430,847
50,946,588
51,467,796
ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
603,178
257,050
221,470
226,203
231,309
ގެޒެޓް، ޤާނޫނު، ގަވާއިދު ފޮތް ވިއްކުން
19,850
750
2,500
2,500
2,500
ކަލަންޑަރު، ސުވެނިޔަރ ފަދަތަކެތި ވިއްކުން
112,570
80,460
100,000
100,000
100,000
އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން
182,715
255,985
261,078
266,299
271,626
ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
733
40
-
-
-
ސީ.ޑީ.ސީ ދޫކުރުން
12,300
10,267
10,780
11,319
11,885
ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ.ސީ ދޫކުރުން
47,550,400
48,372,267
48,856,077
49,344,731
49,838,275
ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްކުން
1,400
-
-
-
-
ވެލިގަލާއި އަކިރިފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
2,451,018
-
-
-
-
ފެން ވިއްކުން
88,354
-
-
-
-
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,850,084
2,293,621
978,942
995,536
1,012,201
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
2,040,477,950
1,726,790,762
2,195,459,704
1,972,743,860
1,972,734,486
ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
13,822,092
5,565,936
5,593,766
5,607,750
5,628,762
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
45,918,666
43,402,929
42,769,783
42,751,934
42,763,961
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
1,525,985,637
1,541,622,111
1,726,551,062
1,793,119,567
1,793,119,567
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
104,339,574
96,857,127
100,261,735
99,944,988
99,804,405
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
9,736,711
8,555,974
7,483,750
7,292,525
7,388,137
ކަނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި
35
-
-
-
-
ހެލިޕޭޑްތަކުގެ ކުލި
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި
17,313,726
15,988,327
15,365,278
15,396,205
15,396,205
ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި
84,000
72,000
72,000
72,000
72,000
ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅުރަށްރަށުން ނެގޭކުލި
-
-
-
-
-
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
322,264,966
14,210,529
297,043,544
8,237,650
8,237,650
ޢާމު އިޖްތިމާޢީ ތަންތަނުގެ ކުލި
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
1,012,543
515,829
318,786
321,241
323,799
ޖޫރިމަނާ
277,758,535
249,726,414
169,748,146
162,388,236
155,783,674
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
161,730,175
154,408,804
83,467,544
76,099,027
72,391,863
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
36,765,280
33,431,232
30,230,545
28,763,892
28,984,252
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
23,329,545
15,385,232
11,756,829
13,874,407
11,574,927
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
11,135,009
9,391,908
8,435,164
8,458,273
8,608,449
ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ
719,411
788,973
166,869
170,207
173,610
ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ޗާޖް
36,626,161
32,767,806
31,193,010
30,478,755
29,462,796
ވެހިކަލް އިމްޕައުންޑިންގ ފީ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
7,452,954
3,552,459
4,498,185
4,543,675
4,587,777
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
1,048,435,859
1,716,952,173
1,670,885,017
1,767,542,072
1,858,922,250
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
84,334,178
258,373,242
226,438,059
267,634,571
304,587,330
ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓަރެސްޓަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ފައިދާ
93,740,700
150,000,000
132,744,258
139,381,471
146,350,545
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ
27,564,231
30,320,654
30,927,067
30,927,067
31,545,609
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
-
137,251,891
139,996,929
153,996,622
169,396,284
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
-
406,312,038
414,438,279
422,727,045
431,181,586
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
375,500,722
378,624,124
340,791,237
357,816,036
375,692,075
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
-
56,647,974
56,900,439
57,847,904
58,895,369
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
-
-
22,715,015
23,964,341
25,282,379
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.އައި.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
68,821,456
65,612,832
68,893,474
72,338,147
71,100,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
20,780,416
19,523,200
19,913,664
20,909,347
21,954,815
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
101,193,528
197,493,115
199,468,046
201,462,727
203,477,354
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައްޑޫ އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގސް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ވިލިނގިލި އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.އައި.އީ.ޒެޑް.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ގުލިފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
-
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. އެކްސްޗޭންޖް ފައިދާ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ
272,833,521
16,706,165
17,541,473
18,418,547
19,339,474
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑް
3,667,107
86,938
117,077
118,247
119,430
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
315,748,270
409,519,648
354,889,939
462,141,688
538,902,141
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
1,242,524
3,858,735
114
115
116
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
61,309,136
15,532,413
-
-
-
ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ
598,293
614,641
652,852
683,106
714,855
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(113,892,098)
(227,320,047)
(231,284,062)
(334,883,861)
(407,889,535)
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
48,329
31,714
-
-
-
ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ
42,104
7,522
6,955
1,000
1,000
ޒަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ
71,222,556
-
-
-
-
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
65,742,020
98,030,193
59,195,956
60,722,106
62,343,590
އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކް ފަންޑަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ބާކީ
1,606,599
-
-
-
-
މަސްވެރިންގެ އިންޝުއަރަންސް އަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ
-
-
-
-
-
މަސްވެރިންވެރިން އިންޝުއަރަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށ
-
-
-
-
-
މުދަލު ޒަކާތް
-
58,000,000
58,000,000
60,000,000
62,000,000
ފިތުރު ޒަކާތް
-
5,700,000
5,700,000
5,800,000
5,900,000
އެހެނިހެން ނޮން- ޓެކްސް ރެވެނިއު
44,611
424,383
50,000
51,500
53,045
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
3,195,285
24,937,563
-
-
-
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ
3,185,440
24,728,463
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ފައިދާ
9,845
209,100
-
-
-
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް